» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81386310

 
eBook & ấn phẩm
Gửi bài viết này cho bạn bè

Sổ tay An toàn đập - Chương 2.[05/10/14]
Chương 2: Trách nhiệm đối với an toàn đập

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI AN TOÀN ĐẬP

2.1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN ĐẬP

2.1.1.  Nội dung quản lý nhà nước về an toàn đập

Các cơ quan quản lý nhà nước về  an toàn đập thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước  về  an  toàn  đập  theo  nội  dung  đã  được  qui  định  tại  điều  23  Nghị  định  số72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

Căn cứ  vào nội dung  của nghị  định này, các cơ quan quản lý nhà nước về  an toàn đập, có nhiệm vụ  cụ  thể  hóa nội dung này và được thể  hiện trong kế  hoạch hàng năm của cơ quan.

2.1.2.  Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về  an toàn đập đã được qui định tại điều 24 của Nghị  định 72 , điều 12, 13, 14, 15 của Nghị  định 112 của Chính phủ  ngày 20 tháng 10 năm 2008 về  Quản lý, bảo vệ,  khai thác tổng hợp tài nguyên nước và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi như sau:

2.1.2.1  Trách nhiệm chính phủ

Chính phủ  là cơ  quan cao nhất có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về  an toàn đập trên phạm vi cả nước.

2.1.2.2  Trách nhiệm các bộ, ngành

1,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Bộ  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ  thực hiện  nhiệm vụ  quản lý nhà  nước về  an toàn  đập  theo qui  định tại  điều 24  Nghị  định  số72/2007/NĐ-CP    điều 13 Nghị  định  số  112/2008/NĐ-CP.  Tùy theo  từng  điều  kiện, yêu cầu cụ  thể  Bộ  NN và  PTNT  phối hợp với các Bộ, ngành (Bộ  Công an, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tài nguyên môi trường ..)  địa  phương ( UBND các cấp ) liên quan,  để  xây dựng và chỉ  đạo thực hiện kế  hoạch, chính sách về  quản lý an toàn  đập, kiểm tra việc thực  hiện;  xây  dựng  phương  án  bảo  vệ  đập  quan  trọng  quốc  gia,    thực  hiện  trách nhiệm quản lý nhà nước khác về an toàn đối với đập thuộc phạm vi do Bộ quản lý;

2, Bộ Công Thương:

Bộ  Công thương chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ  qui  định tại  điều 24 Nghịđịnh  số  72/2007/NĐ-CP    điều 13  Nghi  định  112/2008/NĐ-CP  của Chính phủ, trong đó  phối  hợp  các  Bộ,  ngành  ( Bộ  Công  an,  Bộ  Quốc  phòng,  Bô ̣  Tài nguyên và Môi trường  ..) UBND cấp tỉnh ..  xây dựng phương án bảo vệ  các  đập thuỷ  điện quan trọng quốc  gia,  phương  án  bảo  vệ  đập  thuỷ  điện  khác  ;  thẩm  định,  phê  duyệt  phương  án phòng chống lụt, bão, bảo  đảm an toàn  đối với  đập,  xây dựng, quản lý hê ̣  thô ́ ng quantrắc tài nguyên và môi trường các hô ̀  chứa lớn do Bộ quản lý;

Mời download Chương 2.

(Ban Biên tập vncold.vn sẽ lần lượt đăng tải 10 chương, 01 phụ lục của Sổ tay vào chuyên mục này, mời bạn đọc đón xem)

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o