» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81451162

 
Tư liệu
Gửi bài viết này cho bạn bè

Kết quả thống kê điều tra suất vốn đầu tư xây dung công trình thủy lợi trong 15 năm qua.[03/10/20]
Cục Quản lý XDCT - Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố kết quả thống kê suất vốn đầu tư công trình thuỷ lợi vừa và lớn đã được đầu tư trong 15 năm qua, quy về mặt bằng giá năm 2018

Kết quả thống kê điều tra suất vốn đầu tư xây dựng

 công trình thủy lợi trong 10 năm qua.

 

Cục Quản lý XDCT -  Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố kết quả thống kê suất vốn đầu tư công trình thuỷ lợi vừa và lớn đã được đầu tư trong 15 năm qua, quy về mặt bằng giá năm 2018 như sau:

1.   Mục tiêu thống kê điều tra.

- Điều tra xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đã đầu tư trong 15 năm (2003-2018) theo nhiệm vụ, loại hình công trình, quy mô và theo khu vực xây dựng.

- Suất vốn đầu tư được tham khảo sử dụng để xác định sơ bộ mức vốn đầu tư từ quy mô, nhiệm vụ dự án trong công tác lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn.

2. Phạm vi điều tra:

 Điều tra 5 loại hình công trình thuộc các dự án thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư ở các vùng kinh tế như sau:

Số TT

Vùng kinh tế

Hồ chứa

Đập kiểm soát mặn

Trạm bơm

Cống đồng bằng

Kênh dẫn

1

Trung du, miền núi phía Bắc

X

O

O

O

X

2

Đồng bằng Bắc bộ;

O

O

X

O

X

3

Bắc Trung bộ;

X

X

O

O

X

4

Duyên hải miền Trung;

X

O

O

O

X

5

Tây nguyên;

X

O

O

O

X

6

Tây Nam bộ.

O

O

O

X

O

Ghi chú: O – không điều tra; X – có điều tra

3. Kết quả điều tra.

3. 1. Hồ chứa.

TT

Thông số

Đơn vị

Miền núi phía Bắc

Bắc miền Trung

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Trung bình

1

Suất vốn đầu tư (SVĐT) công trình đầu mối theo dung tích toàn bộ của hồ

 

- Không gồm đền bù GPMB

đồng /m3 

14.231,3  

20.394,6  

12.946,2

19.706,6  

16.819,7

 

- Có đền bù GPMB

đồng /m3 

21.996,8  

27.356,4  

17.209,8

26.490,9  

23.263,5

2

SVĐT công trình đầu mối theo diện tích đảm bảo tưới  (*)

 

- Không gồm đền bù

tr.đ/ha

112,70  

117,98  

140,43

130,06  

125,3

 

- Có đền bù GPMB

tr.đ/ha

182,12  

160,21  

190,04

173,81  

176,5

3

SVĐT của Tràn xả lũ (theo lưu lượng xả QTK, không gồm GPMB)

tr.đ

/(m3/s)

266,1  

239,7  

183,8  

225,3  

228,7  

4

SVĐT của cống lấy nước (theo lưu lượng thiết kế, không gồm GPMB)

tr.đ

/(m3/s)

5.786,9  

7.621,2  

2.976,1  

5.159,1  

5.385,8  

Ghi chú:

- Công trình hồ chứa có tổng dung tích từ 10 triệu đến 750 triệu m3.

  - (*) là diện tích tưới quy ước, được chuyển đổi từ các nhiệm vụ khác như sau:

+ Diện tích tưới tự chảy, tưới tạo nguồn: giữ nguyên.

+ Từ nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt sang diện tích tưới quy đổi:

   . Lượng nước cấp cho 1 người (trong 1 năm) tương đương diện tích tưới quy đổi là  4,38 x 10-3 ha.

   . Lượng nước cấp cho mỗi hộ dân tính tương đương diện tích tưới quy đổi là 21,9.10-3 ha.

+ Từ nhiệm vụ cấp nước cho công nghiệp và các ngành khác:

 01 m3/ngày-đêm tương đương diện tích tưới quy đổi là 36,5.10-3 ha

 01 m3/s  tương đương 3.153,58 ha

+ Từ nhiệm vụ cấp nước cho thuỷ sản: 01 ha thủy sản  tương đương 1,7ha diện tích tưới quy đổi.

- Mặt bằng giá năm 2018.

3.2. Đập kiểm soát mặn.

- SVĐT trung bình của các đập kiểm soát mặn khu vực Bắc miền Trung cho 01 héc ta diện tích được kiểm soát mặn là  221,55 triệu đồng.

- SVĐT trung bình của các đập kiểm soát mặn khu vực Bắc miền trung cho 01 mét chiều rộng thông nước là 2.786,03 triệu đồng.

Ghi chú:

+ Phạm vi tổng chiều rộng thông nước từ 50m đến 150m.

+ Đã bao gồm kinh phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án, chi khác, và đền bù giải phóng mặt bằng theo mặt bằng giá năm 2018.

3.3. Cống lộ thiên

  SVĐT trung bình của cống lộ thiên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho 01 mét chiều rộng thông nước là  3.317 triệu đồng.

Ghi chú:

+ Tổng chiều rộng thông nước của cống: từ 20 m đến 75 m.

+ Đã bao gồm kinh phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án, chi khác, và đền bù giải phóng mặt bằng theo mặt bằng giá năm 2018.

3.4.  Trạm bơm

- SVĐT trạm bơm khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho 01 héc ta diện tích đảm bảo tưới, tiêu là 52 triệu đồng.

- SVĐT trạm bơm khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho 01 đơn vị lưu lượng thiết kế (m3/s) là 8.013 triệu đồng.

Ghi chú:

+ Trạm bơm điện truyền thống có tổng lưu lượng của trạm bơm từ 10m3/s đến 60 m3/s.

+ Đã bao gồm kinh phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án, chi khác, và đền bù giải phóng mặt bằng theo mặt bằng giá năm 2018.

3.5. Kênh dẫn.

 SVĐT cho 01 mét dài kênh ở các vùng kinh tế:

 

Số TT

Nội dung

Đơn vị

Miền núi, trung du phía Bắc

Đồng bằng bắc bộ

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam   Trung bộ

Tây nguyên

Trung bình

1

SVĐT theo lưu lượng đầu kênh

trđ

/m-m3/s

6,78

3,23

4,33

5,38

4,18

4,78

2

SVĐT theo diện tích mặt cắt kênh

trđ

/m-m2

4,36

2,58

2,24

2,44

2,59

2,84

3

SVĐT theo đơn vị diện tích đảm bảo

ngđ

/m-ha

4,52

4,20

2,89

6,33

4,86

4,56

Ghi chú:

+ Kênh được gia cố bằng bê tông cốt thép, bê tông hoặc neoweb có lưu lượng thiết kế của kênh nhỏ hơn 10 m3/s hoặc chiều rộng đáy kênh nhỏ hơn 6m.

+ Đã bao gồm kinh phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, quản lý dự án, chi khác, và đền bù giải phóng mặt bằng theo mặt bằng giá năm 2018.

( Cục Quản lý XDCT - Bộ Nông nghiệp và PTNT, pKH.CucXD@gmail.com)

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o